Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

6753 7638 390

nitroxed:

amazely:

ig: kristinsundberg

n i t r o x e d 

Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou
anncey
5424 1b5f 390
anncey
4376 3575 390
Reposted fromnudes nudes viaucieknijmi ucieknijmi
anncey
2275 a6f9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
anncey
5350 5940 390
2734 d471 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
anncey
7340 e728 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viathenatuss thenatuss
anncey
Reposted frombluuu bluuu viathenatuss thenatuss
anncey
0015 7320 390
anncey
5192 9490 390
anncey
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie vianoirceur noirceur
anncey
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viaIriss Iriss
anncey
5345 52ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
anncey
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
anncey
5719 3414 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viackisback ckisback
anncey
anncey
anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl